ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS 6 บ.หนองฆ้อง รสต.บ.หนองฆ้อง - DIS 8 บ.ผาสุก สวนมะพร้่าว
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา 12.20 เมตร
10/08/2562 08:30
10/08/2562 17:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ