ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลวังกวาง หมู่ที5,หมู่ที่8,หมู่ที่6
ดับเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนสายแรงสูงเดิมสายเปลือย เปลี่ยนเป็นสายหุ้ม บริเวณ บ้านหนองหว้า ถึงบ้านซำม่วง
05/02/2562 09:00
05/02/2562 14:00
กฟอ.น้ำหนาว
0864892875/056-779049
สุรศักดิ์ เจริญศรี
ลำดับดาวน์โหลด