ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าสำนักงานการไฟฟ้าเวียงสาถึง บริเวณสหกรณ์อำเภอเวียงสา
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าเวียงสาถึง บริเวณสหกรณ์อำเภอเวียงสา
18/06/2563 09:00
18/06/2563 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-718106 ,054-718103
ประเทือง ศรีเมืองแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด