ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.หัวหวาย บริเวณบ้านเขาดิน,บ้านหลักแปด และบ้านตอปะดู๋
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาพาดสายแรงสูง บริเวณไลน์บ้านหลักแปด ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟในกลุ่มบ้านเรือนร้านค้ากลุ่มบ้านเขาดิน(บางส่วน),บ้านหลักแปด และบ้านตอประดู่
ในวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
และ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เวลาดับไฟ - จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ หรือสภาพอากาศที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลหัวหวาย จึงขออภัยในความจำเป็นที่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
21/05/2564 09:00
21/05/2564 16:00
กฟอ.ตาคลี
ตาคลี 056261233 / หัวหวาย 056280141 / PEA Call Center 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี