ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.สันป่าตอง
แจ้งดับไฟเพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูงฯและปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 08.30น. - 12.00น.
-บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (บางส่วน)
-บ้านท้องฝาย หมู่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
-บ้านปวงสนุก หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
-บ้านร้องธาร หมู่ 5 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (บางส่วน)
ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองได้ประเมิณแล้วว่า ไม่สามารถปฎิบัติงาน ในขณะที่ยังมีการจ่ายแสไฟฟ้าแรงสูงฯได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองจึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง
18/07/2565 08:30
18/07/2565 12:00
กฟอ.สันป่าตอง
0900563845
รุ่งเกียรติ ไชยโย