ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่สามแยก ป๋อ ป๋อ ถึง ปากซอย IIW [ผกส. PEA Samutsakhon]
ปฏิบัติงานก่อส้รางระบบสายส่ง 115 kV
03/11/2562 08:00
03/11/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด