ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่เหาะ
พาดสาย OHGW จำนวน 32 ช่วงเสา
17/11/2564 09:00
17/11/2564 17:00
กฟอ.แม่สะเรียง
0963634360
อุกกฤษฏ์ ธรรมปัญโญ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 16-18 พ.ย.