ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองโรง
ขอดับไฟในวงจรฟีดเดอร์ LAA05 หลังอุปกรณ์ดรอฟเอาท์ฟิวส์ รหัส LAA05S-21 (บ้านหนองโรง) ไปจนถึงสุดปลายสาย ผู้ประสานงาน นายเอกชัย จำปางาม พชง.6 ผปบ.กฟอ.ลาดยาว โทร 087-3199213
23/07/2564 08:00
23/07/2564 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056-271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด