ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณไลน์ขึ้นเขาเรดาร์ และบ้านวังคาง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณไลน์ขึ้นเขาเรดาร์ และบ้านวังคาง ทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในไลน์ระบบจำหน่าย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ห้างหุ้นส่วน กิจการต่าง ๆ และกลุ่มบ้านเรือนร้านค้า หมู่บ้านสุรศักดิ์,ซอยมณฑา๑ ถึง ซอยมณฑา๖,กลุ่มบ้านเรือนแยกขึ้นเขาเรดาร์,สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร),สถานีโทรคมนาคมทหารตาคลี(กรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทย),สถานีฐานบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน),โรงแรมมะม่วงป่าฮิลไซด์รีสอร์ท,แยกขวาซอยตักศิลา(บางส่วน),วัดศรีวังคาง,โรงเรียนบ้านวังคาง,กลุ่มบ้านเรือนบ้านวังคาง,และบ้านเรือนถนนโยธาธิการ นว.บ.วังคาง-บ.เขาดิน
ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
เวลาดับไฟ - จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ หรือสภาพอากาศที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นที่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
02/11/2563 09:00
02/11/2563 16:30
กฟอ.ตาคลี
ตาคลี 056261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด