ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเซียร์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจําหน่ายแรงสูงที่ชํารุด บริเวณเซียร์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
21/06/2564 08:45
21/06/2564 16:00
กฟฟ.รังสิต
025169740,025161093-94
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด