ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยลึก หมู่ 3 ต.แม่งอน
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ ปางทางบ้านห้วยลึก หมู่ 3 ถึง ปลายสาย
19/08/2562 09:30
19/08/2562 12:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์