ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกภูบ่อบิด-ห้วยพอด ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายและดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณไลน์แยกภูบ่อบิด-ห้วยพอด ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณ /อาคาร/ สำนักงาน ของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562
เวลาดับกระแสไฟฟ้า
09.00 น. ถึง 16.00 น.
สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
-บ้านหัวฝาย
-บ้านก้างปลา
-บ้านท่าข้าม
-บ้านกุดโง้ง
-บ้านโพนสว่าง
-บ้านโนนกุดแพ
-องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
24/05/2562 09:00
24/05/2562 16:00
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ
ลำดับดาวน์โหลด
1วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562