ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับ บ้านบะแต้ บ้านด่านพัฒนา บ้านแร่(หน้าเทศบาลตำบลแร่) ตำบลแร่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
30/01/2562 13:00
30/01/2562 17:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด