ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสถิตย์-บ.โคกยาว
เปลี่ยนสายแรงสูง
18/03/2563 09:00
18/03/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
042591243
นรพัฒน์ สุทาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1107