ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองญาติ หมู่ 6 ตำบลหนองญาติ
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านหนองญาติ หมู่ 6 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
20/10/2563 09:00
20/10/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด