ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่ามะเกว๋น ม.3 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
ปักเสาแรงสูง
02/12/2564 08:00
02/12/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด