ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วงเวียนช่องแคถึงTKB03R-02
เปลี่ยนสายแรงสูง
03/02/2561 09:00
03/02/2561 16:00
กฟต.ช่องแค
056261233
นิมิตต์ วังกานนท์
ลำดับดาวน์โหลด