ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา เช้าเย็น /ตำบลศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ // ดับทั้งวัน ตำบลบุสูง และตำบลโพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอรื 11 สถานีจ่ายไฟศรีสะเกษ
1.เปลี่ยนสาย/พาดสายแรงสูง
2.รื้อถอนเสาแรงสูง
07/10/2563 08:00
07/10/2563 17:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045 644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด