ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านไดยาว
พาดสายแรงสูงเพิ่มเฟสรวมระยะทาง 1 วงจร กิโลเมตร
22/07/2563 09:00
22/07/2563 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด