ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังนกา บ้านเนินเรียบ ดอนศาลเจ้า คันคลอง บางบ่อ แหลมปะดู่
ดับไฟเพื่อปักเสาแซมไลน์ ก่อสร้างระบบจำหน่าย
08/02/2561 11:00
08/02/2561 13:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด