ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนคลองวง ตั้งแต่ ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ ถึง โกดังช่วยแท่น
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงกีดขวางงานวางคูระบายน้ำ บริเวณ ถนนคลองวง ข้างโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 17.00น.
12/07/2565 08:30
12/07/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี