ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนกลาง บ้านบางสำโรง ม.5 ต.ท่าทองใหม่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
08/02/2564 09:00
08/02/2564 16:30
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
1129
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
ลำดับดาวน์โหลด