ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กลุ่มบ้านตาแอ๊ด หมู่ 4 ตำบลตาสิทธิ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
22/08/2562 09:00
22/08/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
087-1303175 , 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ
2แบบ