ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านปางหมู เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและแรงต่ำ ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยบริเวณที่จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว มีดังนี้
1.ท่าทราย บ้านปางหมู ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ หากท่านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนแรงดันไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง มิฉะนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายของ กฟภ.และทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเรียนมาด้วยความปรารถนาดี และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้าตามวันเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปโดยทั่วกันด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อโดยตรงที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-695027 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีจ่ายกระแสไฟฟ้าล่าช้า โปรดโทรติดต่อหน่วยแก้กระแสไฟฟ้า โทร 053-695027 และขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะรีบดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้ท่านใช้ตามปกติทันที
18/01/2565 09:00
18/01/2565 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695014 ต่อ 16050
พุธพันธ์ ประกายแสงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด