ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
พื้นที่ บ้านผึ้ง บ้านทาม บ้านเจี่ยบางส่วน
16/06/2564 09:00
16/06/2564 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด