ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเด่นแม่ขิ ซ.7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งแต่ ร้านชัยมอเตอร์ ถึง หน้าร้านโกชายข้าวมันไก่
30/05/2562 13:00
30/05/2562 16:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์