ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนติณสูลานนท์ ตั้งแต่ บริษัทอาร์เอ็มเอส ถึง ซอยอุดมพร3 (บางส่วน)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนขนาดไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ ถนนติณสูลานนท์ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 15.00น.
27/07/2565 09:00
27/07/2565 15:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี