ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
- ตำบลสีแก้ว
1. บ.ดงยาง
2. บ.หวานไฟ
3. บ.เหล่าขาม
4. บ.หนองตาไก้
5. บ.หัวหนอง
6. บ.สีแก้ว
7. บ.เหล่าตำแย่
8. บ.ดงสวอง
9. บ.หนองสูบ
07/08/2565 09:00
07/08/2565 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
อนวัตร วรรณคำ
ลำดับดาวน์โหลด