ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปตท.การเคหะ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
06/08/2564 09:00
06/08/2564 17:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์