ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองหญ้าไซ, บ้านโชคอำนวย, บ้านมหาชัย , บ้านวังตามัว, บ้านถาวร, บ้านหนองแซง,บ้านนาอุดม,บ้านดอนกลาง,บ้านวังม่วง,บ้านโนนชมภู,บ้านห้วยไหล่,บ้านหนองบัว (ถนนนครพนม-สกลนคร ฝั่งซ้ายมือ) ตำบลกุรุคุ ตำบลวังตามัว ตำบลมหาชัย
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง,งานตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า บริเวณถนนนครพนม-สกลนคร (ฝั่งซ้ายมือ) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
03/11/2563 08:00
03/11/2563 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด