ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณหน้าเขื่อนท่าทุ่งนา ถึง บ้านวังกุลา
ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
16/02/2564 09:00
16/02/2564 16:00
กฟต.ลาดหญ้า
034589251
จริงพล โฆษิตพล
ลำดับดาวน์โหลด