ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.น้ำซับ ต.สระขวัญ
ดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำ
06/08/2562 09:00
06/08/2562 14:00
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
วุฒิชัย วุฒิกิตติวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ