ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์เมนฟิดเดอร์3 บ้านหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณบ้านหนองบัว เพื่อให้ขยายถนน
03/05/2562 09:00
03/05/2562 17:00
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด