ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยข้างหนองเขื่อนค้าวัสดุ ตุไร่ใหม่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เพื่อขยายเขต พาดสายไฟฟ้า+ติดตั้งหม้อแปลง
03/08/2565 08:30
03/08/2565 16:00
กฟอ.ชะอำ
032-471534
ปัญญา อ่วมละออง
ลำดับดาวน์โหลด