ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองยาว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 12.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ เส้นทางถนนหลักจากสถานีไฟฟ้าลาดยาว ถึง หน้า อบต.หนองนมวัว (เฉพาะฝั่งขาเข้าลาดยาว), ร้านบุญมีการเกษตร, ปากทางแยกเข้าวัดหนองนมวัว, บ้านหนองยาว, บ้านดอนตะเคียน, บ้านหนองหูช้าง, บ้านนกคลาน, บ้านหนองพลับ, บ้านหนองผำ, บ้านวังยิ้มแย้ม, บ้านน้ำลึม, บ้านกระทุ่มลาย, บ้านวังกระพงษ์
2. เวลา 13.00 ถึง 17.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ บ้านหนองน้ำแดง บ้านหนองโมก
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
03/11/2563 09:00
03/11/2563 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด