ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านเกาะแก้ว
ปักเสาแซมไลน์ 1 ต้น ติดตั้งหม้อแปลง 1 เครื่อง
16/05/2563 09:00
16/05/2563 12:00
กฟอ.ศีขรภูมิ
0902792185
อาทิตย์ สมยา
ลำดับดาวน์โหลด
1ปักเสา12.00ม.แซมไลน์