ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปางคอมถึงตลาดนัดบ้านปางคอม
ปักเสาขนาด 12 เมตร พร้อมพาดสาย แซมไลน์ งบผู้ใช้ไฟ
05/08/2563 09:00
05/08/2563 15:00
กฟอ.เชียงคาน
0803381637
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด