ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ จะทำให้บริเวณดังกล่าว ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว
หากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
08/02/2561 10:00
08/02/2561 11:00
กฟอ.เดิมบางนางบวช
035-578055
สมพร ราตรี
ลำดับดาวน์โหลด