ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PNR10F-09 ไลน์แยกคลองตาคง
แผนกก่อสร้าง ดับไฟปฏิบัติงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง งานขยายเขตระบบจำหน่าย PNR10F-09 ไลน์แยกคลองตาคง ถึงสิ้นสุดระบบจำหน่าย
ผู้ควบคุมงาน : นายธนาพฤทธ์ บรรจง Tel.081-9826648
ผู้รับจ้าง : นายเรืองศิลป์ ประเสระกัง Tel.081-8628701
13/02/2561 09:00
13/02/2561 17:00
กฟอ.สอยดาว
039-421507
ศิลป์ชัย วงศา
ลำดับดาวน์โหลด