ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนมิตรสัมพันธ์ ร้านเย็นตาโฟเจ๊แก่ ถึง คอนโดเซ็นทรัลเพลส2
เพื่อทำการรื้อถอนเสาเก่าออก ถนนมิตรสัมพันธ์ ร้านเย็นตาโฟเจ๊แก่ ถึง คอนโดเซ็นทรัลเพลส2
04/11/2563 08:30
04/11/2563 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด