ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก หน้าวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร บ้านหินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถึง บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ โดยการรื้อถอน และหรือ ย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมบางส่วน เพื่อก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
18/03/2563 09:00
18/03/2563 17:00
กฟอ.พิบูลมังสาหาร
045252895
อิทธิพล ทวีพันธ์