ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์ ตำบลสันหวาน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ปฏิบัติงานแก้ไขจุดเสี่ยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าหมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ หมู่บ้านเวิล์ดคลับแลนด์
21/01/2565 08:30
21/01/2565 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช