ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที2 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ติดตั้ง TR202 (อุปกรณป้องกันนก) บริเวณ ม.2 ต.บางนมโค
24/02/2564 09:00
24/02/2564 12:00
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035 201612
วิชาญ เนตรสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด