ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ.ยางคำ บ.คำหมุน บ.โคกสำราญ บ.โพนสวาง ต.เดื่อศรีคันไชย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
09/01/2562 13:00
09/01/2562 17:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด