ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์เมนฟิดเดอร์9 บ้านหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านโพนงอย เพื่อขยายถนน ท่าตูม-รัตนบุรี
10/06/2562 09:00
10/06/2562 17:00
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสื่อแจ้งดับไฟ