ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกศรีทองคาร์แคร์, ม.ตะวันฉาย,โรงเรียนอุดมวิทยา เขตเทศบาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
17/02/2561 08:30
17/02/2561 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายฉลวย คงสบาย 089-9125312
วีรวัฒน์ ปลั่งดี
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังไลน์ที่ดับไฟ