ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปรับปรุงย้ายจุดติดตั้ง SF6(RCS) 7S-16 จากจุด A ไปติดตั้ง จุด B หัวสะพานฝั่ง อ.ภูหลวง และติดตั้ง DIS จุด C บ้านหนองอีเก้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมงานเปลี่ยนสายแรงสูง ขนาด 185 A เป็นสาย 185 SAC ระยะทาง 1 กม. บริเวณที่ไฟฟ้าดับ บ้านหนองอีเก้ง(คุ้มว้ดป่าภูหลวง)
28/10/2563 09:00
28/10/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด