ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าซอยหัวควนใต้ ตั้งแต่บริเวณปั้มนอกนาถึงปากซอยหัวควนใต้ (ฝั่งซ้ายมือไปจากภูเก็ตแฟนตาซี)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
- บริเวณหน้าซอยหัวควนใต้ ตั้งแต่บริเวณปั้มนอกนาถึงปากซอยหัวควนใต้ (ฝั่งซ้ายมือไปจากภูเก็ตแฟนตาซี)
- ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง 076-345574
19/11/2564 09:00
19/11/2564 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
ไพฑูรย์ บรรลือพืช