ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสวิทซ์ตัดตอนบ้านหนองปล้อง ถึง บริเวณสวิทซ์ตัดตอนบ้านโคกสุวรรณ์ ต.มาบกราด อ.พระทองคํา จ.นม.
1.พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์วาย ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 5.00 วงจร-กม.
2.ติดตั้งระบบกราวด์แรงสูง ในระบบจำหน่าย 22 เควี. จำนวน 30 ชุด
3.ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง ในระบบจำหน่าย 22 เควี. จำนวน 22 ชุด
03/08/2564 08:30
03/08/2564 16:30
กฟอ.โนนไทย
088-7046409
อภิชาติ แว่นกลาง