ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 ต.บ้านขวาง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
01/11/2562 09:00
01/11/2562 12:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001
จตุรงค์ ฤทธิ์ฤาดี
ลำดับดาวน์โหลด